Βασικό Πρόγραμμα
A. Προστασία σε περίπτωση Ατυχήματος:
 ✓ Εφάπαξ αποζημίωση στον εργαζόμενο ή στην οικογένειά του σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας για εργασία ή Απώλεια Ζωής από ένα σοβαρό ατύχημα.
 ✓ Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων (εντός ή εκτός Νοσοκομείου) για κάθε περίπτωση ατυχήματος μέχρι του ορίου κάλυψης που προβλέπεται.
B. Πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες:
 ✓ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία
 ✓ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
 ✓ Προσυμφωνημένες τιμές σε περίπτωση νοσηλείας
 ✓ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
 ✓ Διαγνωστικές εξετάσεις σε προσυμφωνημένες τιμές
 ✓ Πακέτα Check-up, δωρεάν ή σε προσυμφωνημένες τιμές, στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα

Πλάνα Επιλογής
Νοσοκομειακή περίθαλψη:
 ✓ Ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας
 ✓ Εφάπαξ Χειρουργικό επίδομα, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κάνει κάποια επέμβαση, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας
Επίδομα σοβαρών ασθενειών:
Καταβολή εφάπαξ επιδόματος μετά τη διάγνωση σοβαρής ασθένειας
Προστασία εισοδήματος:
Εβδομαδιαία Αποζημίωση από την 31η ημέρα που θα διαπιστωθεί Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα για εργασία από ατύχημα και για διάστημα μέχρι 52 εβδομάδων.
Ασφάλιση σε επαγγελματικό ταξίδι:
Εφάπαξ Αποζημιώσεις, ανάλογα με τις προβλεπόμενες καλύψεις, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εργαζόμενος υποστεί ένα σοβαρό Ατύχημα κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού.
Προσωπική προστασία:
Εγγυημένη Μηνιαία Αποζημίωση για 5 χρόνια, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Ακρωτηριασμού που θα προκληθεί από ένα σοβαρό Ατύχημα.


 Ευελιξία και στην επιλογή του χρόνου κάλυψης 
 ✓ 24ωρη κάλυψη: Δεν υπάρχουν χρονικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί για την παροχή των καλύψεων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης απολαμβάνουν την ασφαλιστική προστασία όπου και αν βρίσκονται, είτε στον εργασιακό χώρο είτε εκτός.
 ✓ Περιοριστική κάλυψη: Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν την ασφαλιστική προστασία μόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, με ανάλογη προσαρμογή των ασφαλίστρων (στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο διαμορφώνεται στο 60% του ετήσιου ασφαλίστρου που παρέχεται για 24ωρη κάλυψη).


 Κλιμακούμενες εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων 
 ✓ 5% έκπτωση από 15–50 άτομα
 ✓ 10% έκπτωση από 51 άτομα και πάνω


 Ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε 
 ✓ Κάθε ομάδα, όπου υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
 ✓ Σύλλογοι ή Σύνδεσμοι εργοδοτών κάποιου οικονομικού κλάδου (Εμπορικοί, Βιομηχανικοί, Βιοτεχνικοί Σύλλογοι κ.λ.π)


Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Απώλεια Ζωής 15.000€
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 15.000€
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, ποσοστό (%) των 15.000€
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα
(εντός/εκτός Νοσοκομείου)
ανά περίπτωση μέχρι
750€
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 30€
Χειρουργικό Επίδομα μέχρι 750€
Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών 5.000€
Προστασία Εισοδήματος σε περίπτωση Ατυχήματος Εβδομαδιαία Αποζημίωση για Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα: 90€
(30 Ημέρες Αναμονής)
Ασφάλιση σε περίπτωση Ατυχήματος
σε Επαγγελματικό Ταξίδι
 ✓ Απώλεια Ζωής: 50.000€
 ✓ Μόνιμη Ολική Ανικανότητα: 50.000€
 ✓ Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, ποσοστό % των 50.000€
 ✓ Έξοδα Επείγουσας Αερομεταφοράς: 2.000€
 ✓ Έξοδα Επαναπατρισμού: 2.000
 ✓ Έξοδα Επαναπατρισμού σορού λόγω Απώλειας Ζωής: 2.000€
Προσωπική Προστασία σε περίπτωση Ατυχήματος Εγγυημένη Μηνιαία Αποζημίωση για 5 χρόνια,
σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Ακρωτηριασμού: 500€

 Φοροαπαλλαγή Ασφαλίστρων Ομαδικής Ασφάλισης 


 ➯ Με βάση τον φορολογικό νόμο 4172/23.7.2103 (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Νο.167), στο Κεφάλαιο Β "Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις" άρθρο 14 (σελ 2.461) "απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις" παράγραφοι ι) και ια) περιγράφεται η φορολογική απαλλαγή των εισφορών εταιριών και εργαζομένων σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα.
 ➯ Επίσης, στη σελίδα 2.463 στο τμήμα του νόμου που ορίζει την φορολογία των επιχειρήσεων το άρθρο 22 "Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες" στις παραγράφους α), β) και γ) περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια δαπάνη ώστε να συμπεριληφθεί στις παραγωγικές δαπάνες μιας επιχείρησης.