Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3152/ Τεύχος Β'/30.09.2016 ΦΕΚ σχετικά με τον «Κανονισμό – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned Aircrat Systems - UAS)» ορίζεται ως υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ (drones) για ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναντι τρίτων.


* Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται αποκλειστικά με ετήσια διάρκεια *
* Ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ *
* Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης διαθέτει περισσότερα του ενός drone, χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε ΣμηΕΑ *
* Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται εφάπαξ *Κατηγορίες drones

Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category)

Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

CAT A1 — CO MTOM: 0 έως 250 gr.
CAT A1 — C1 MTOΜ: 250 έως 900 gr.
CAT A2 — C2 MTOM: 900gr. έως 4 kg.
CAT A3 — C3-C4 MTOM: από 4kg. έως 25kg.

Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category)

Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Certified Category)

Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

Υποχρέωση ασφάλισης έναντι τρίτων έχουν

Α1) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από 4 – 25 κιλά.

Α2) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) του ΣμηΕΑ (drone).

Β) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ είτε ερασιτεχνική είτε επαγγελματική.

Γ) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ είτε ερασιτεχνική είτε επαγγελματική.

Μη υποχρέωση ασφάλισης έναντι τρίτων έχουν

Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση χρήσης του μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο εφόσον το ΣμηΕΑ έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καλύψεις: Αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξ υπαιτιότητός του από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE)
Λήπτης της Ασφάλισης: Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ (drone) ιδιώτης ή επαγγελματίας
Διεύθυνση κινδύνου: Διάφορες τοποθεσίες εντός Ελλάδας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όρια κάλυψης προβλεπόμενα από τη νέα Νομοθεσία / ανά Drone:
 ✓ Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι: 1.000.000 €
 ✓ Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι: 1.000.000 €
 ✓ Υλικές ζημιές κατ' ατύχημα μέχρι: 150.000 €
 ✓ Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος: 1.000.000 €
Eτήσια Oλικά Ασφάλιστρα:
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ * δυνατότητα για προσθήκη ποινικής προστασίας (αναλυτικά τιμολόγια στο κάτω μέρος της σελίδας)

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 500 €:
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A1 — C0 100 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A1 — C1 105 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A2 — C2 125 € / ΣμηΕΑ (drone)

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 1.000 €:
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A1 — C0 80 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A1 — C1 85 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A2 — C2 105 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A3 — C3-C4 185 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ της Ειδικής κατηγορίας 295 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ της Πιστοποιημένης κατηγορίας 345 € / ΣμηΕΑ (drone)

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 2.000 €:
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A3 — C3-C4 165 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ της Ειδικής κατηγορίας 45 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ της Πιστοποιημένης κατηγορίας 295 € / ΣμηΕΑ (drone)

INTERLIFE
Για απαλλαγή ανά απαίτηση 500 €:
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A1 110 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A2 130 € / ΣμηΕΑ (drone)

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 1.000 €:
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A1 90 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A2 110 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A3 190 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ειδικής κατηγορίας 300 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης κατηγορίας 350 € / ΣμηΕΑ (drone)

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 2.000 €:
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας A3 170 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Ειδικής κατηγορίας 250 € / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης κατηγορίας 300 € / ΣμηΕΑ (drone)
Προϋποθέσεις:
 ✓ Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων κ.λ.π. ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση)
 ✓ Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ Η χρήση των ΣμηΕΑ (drones) να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.)
 ✓ Η συμμόρφωση του εκμεταλλευόμενου/ιδιοκτήτη/χειριστή με τα οριζόμενα στο νέο κανονισμό (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)
 ✓  Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια
Εξαιρέσεις:
 ✓ Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης
 ✓ Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά
 ✓ Ζημιές προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα
 ✓ Ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του
 ✓ Ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone
 ✓ Ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα
 ✓ Ζημιές που θα συμβούν κατά παράβαση του Κανονισμού (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Κατηγορίες Drones:
Αφορά ΣμηΕΑ (drones) που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα:
drones με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών που ανήκουν στην ανοικτή κατηγορία και συγκεκριμένα στις εξής υποκατηγορίες:

CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη του 1kg.

CAT A1: «Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μεγίστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από 1 kg έως τα 4 Κg.
Οι τεχνικές δυνατότητες των Πολύ Μικρών μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα ίπτανται κάτω από τα 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας
σε λειτουργία τηλεχειριζόμενης τοπικής πτήσης και θα διαθέτουν τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχονται.
Όρια κάλυψης προβλεπόμενα από τη νέα Νομοθεσία / ανά Drone:
 ✓ Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι: € 10.000
 ✓ Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι: € 20.000
 ✓ Υλικές ζημιές κατ' ατύχημα μέχρι: € 5.000
 ✓ Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος: € 50.000
>> Απαλλαγή: € 300 ανά υλική ζημιά
Eτήσια Oλικά Ασφάλιστρα:
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 ✓ Για αξία drone μέχρι € 1.000: € 80 / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ Για αξία drone από € 1.000 μέχρι 3000€: € 140 / ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ Για αξία drone από € 3.000 και άνω: € 190 / ΣμηΕΑ (drone)
Προϋποθέσεις:
 ✓ Η κάλυψη ισχύει για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση)
 ✓ Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε ΣμηΕΑ (drone)
 ✓ Η χρήση των ΣμηΕΑ (drones) να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.)
 ✓ Η συμμόρφωση του εκμεταλλευόμενου/ιδιοκτήτη/χειριστή με τα οριζόμενα στο νέο Κανονισμό (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)
 ✓  Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια
Εξαιρέσεις:
 ✓ Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης
 ✓ Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά
 ✓ Ζημιές προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα
 ✓ Ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του
 ✓ Ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone
 ✓ Ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα
 ✓ Ζημιές που θα συμβούν κατά παράβαση του Κανονισμού (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα

Για κάλυψη εξόδων έως 3.000 €
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας 6 €
 ✓ ΣμηΕΑ Ειδικής κατηγορίας 10 €
 ✓ ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης κατηγορίας 16 €

Για κάλυψη εξόδων έως 5.000 €
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας 7 €
 ✓ ΣμηΕΑ Ειδικής κατηγορίας 12 €
 ✓ ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης κατηγορίας 19 €

Για κάλυψη εξόδων έως 26.000 €
 ✓ ΣμηΕΑ Ανοικτής κατηγορίας 14 €
 ✓ ΣμηΕΑ Ειδικής κατηγορίας 22 €
 ✓ ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης κατηγορίας 24 €