Προκειμένου οι Αλλοδαποί - πολίτες τρίτων χωρών - να λάβουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους στην χώρα μας, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή / και Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4251/2014.


Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 85 ετών και ισχύει αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Καλύπτει τις δαπάνες Νοσηλείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα.


* Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται μόνο με ετήσια διάρκεια *
* Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται εφάπαξ *